sv en

Lyhörd och aktivare näringspolitik

Den ekonomiska tillväxten på Åland är sedan flera år negativ. Antalet anställda inom minskar medan den offentlig sektor växer. För att få fart på tillväxten inom den privata sektorn krävs aktiva politiska insatser i samråd med företagarna och näringslivet som har den största kunskapen om vad som behöver göras.

Lyhörd politik i samråd med företagen och näringslivet skapar tillväxt!

Osynliggör skattegränsen – Ta exempel av Kanarieöarna

Ett bra exempel på överbyråkratisering är skattegränsen. Värst drabbas alla våra mindre import- och exportföretag som inte har resurser att sköta gränshanteringen själva, utan tvingas köpa in tjänsterna. Skattegränsen hämmar och fördyrar handeln med våra omkringliggande regioner. Här krävs krafttag. Inom EU finns flera länder och regioner som står utanför skatteunionen och som har en mycket enklare skattegränshantering än Åland. Ett exempel är Kanarieöarna. Varför kan inte vi tillämpa samma system?

Regeringen bör omgående, i samråd med företagen och näringslivet på Åland, tillsätta en kommitté för att analysera exempel på enkla system för skattegränshantering inom EU i syfte att ta fram förslag på motsvarande, förenklade system för Åland.

Ta bort onödiga mellanhänder

Alla typer av mellanhänder skapar merkostnader. Exempel på kostnadsdrivande mellanhänder är det offentliga it-bolaget ÅDA Ab och renhållningsmyndigheten MISE. Den här typen av tjänster bör i möjligaste mån upphandlas direkt av privata företag vilket skapar rationaliseringsvinster, större effektivitet till avsevärt lägre kostnad. Krav på samordning av offentlig upphandling, t ex inom it, kan skötas med betydligt mindre resurser än idag.

Ålands förvaltning ska i möjligaste mån upphandla tjänster direkt från privata företag.

Inför utmanarrätter

All offentlig verksamhet som kan skötas av privata företag ska utmanas. Det innebär att företag kan bjuda på att ta över en enskild offentlig verksamhet till lägre eller minst samma pris. Offentlig upphandling av privata tjänster skapar mindre offentlig sektor, mer jobb på den privata arbetsmarknaden, effektivare service samt lägre och mer förutsägbara kostnader.

Företag ska kunna utmana och överta att sköta offentlig verksamhet.

Minimera byråkratin

Alla samhällen behöver visst mått av byråkrati. Målsättningen bör vara att den ska vara så liten som möjligt och kunna skötas genom digitala tjänster.

Tillsätt omgående en blandad arbetsgrupp för att minimera byråkratin.

Sänk företagens fasta kostnader

Lönsamheten i de åländska företagen hämmas av höga fasta kostnader. Priset på elöverföring är 30-40 % högre än i omkringliggande regioner. En övergripande målsättning ska vara att under 10 år sänka överföringsavgifterna med 2 % per år genom ett aktiv ägarstyrning i det offentliga bolaget Kraftnät Åland Ab. Kostnaderna för investeringen i Finlandskabeln ska inte skyfflas över på konsumenterna. För att minska kostnaderna för organiskt avfall ska maximalt stöd ges för att en biogasanläggning byggs i skyndsam ordning.

Överföringsavgiften för el ska sänkas och en biogasanläggning byggas.

Offensiv satsning på skärgårds- och idrottsturism

Idrottsturismen står redan i dag för merparten av övernattningar på Åland under lågsäsong. Det visar på en potential för vidareutveckling. En underutnyttjad resurs för ökad turism är Ålands helt unika skärgård. Här behövs ett samlat grepp för satsningar på och paketering av attraktivt boende och ett rikt utbud av aktiviteter som våra tusende öar och skär kan erbjuda. En förutsättning för detta är förstås tillgänglighet med en fungerande, bokningsbar och hållbar skärgårdstrafik.

Utveckling av idrotts- och skärgårdsturismen står i fokus under de kommande åren, liksom att säkerställa fungerande, bokningsbara transporter för att öka tillgängligheten till skärgården.

Satsning på kulturentreprenörer och innovation

Kulturevenemang i alla dess former är ett sätt att öka intresset för Åland som destination, även under lågsäsong. Ett gott exempel på det är Skördefesten som lockar tusentals hitresta besökare. Föreningar och organisationer drar ett stort kulturlass. För att utnyttja potentialen inom kulturturism finns behov av ett särskilt stöd för professionella kulturentreprenörer. Ålänningarna är ett kreativt folk. Därför bör vi satsa på innovation och design, gärna inom ramen för Högskolan på Åland. Innovation skapar internationellt intresse och genererar i förlängningen nya affärsmöjligheter. Ta tillvara firandet av Ålands självstyrelse 100 år för kreativa satsningar! Ett kreativt samhälle skapar tillväxt.

Åland bör inom ramen för firandet av självstyrelsen 100 år göra en satsning på professionella kulturentreprenörer i syfte att stimulera besöksnäringen samt lyfta fram åländsk innovation och design inom ramen för högskolan.

Ett livskraftigt lantbruk

Den pågående revideringen av LBU-programmet bör säkerställa ett livskraftigt och hållbart lantbruk i vått och torrt. En ökad efterfrågan på härproducerade (åländska) produkter förutsätter en god och varierad tillgång av råvaror. Framtagningen av det nya jordbruksprogrammet ska ske i nära samarbete med lantbrukarorganisationerna och premiera aktivt lantbruk.

Säkerställ ett livskraftigt och hållbart lantbruk i det nya LBU-programmet.

Inrätta en specialbyrå för EU-bidrag

Ålänningarna måste bli bättre på att utnyttja allehanda bidrag från EU. Då EU:s bidragsdjungel lätt upplevs som ogenomtränglig för den vanliga medborgaren måste lagtinget anslå medel för att inrätta en särskild ”EU Finans”-byrå med specialister på EU-bidrag. Byrån, som kan skötas av en utomstående aktör, har till uppgift att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt i bidragsdjungeln och att söka bidrag.

Lagtinget anslår medel för att upprätta en specialistbyrå för ansökningar om allehanda EU-bidrag.

Höj Ålands attraktionskraft under Åland 100

Allmänna medel bör avsättas för en stor kampanj i syfte att höja Ålands attraktionskraft som inflyttnings- och etableringsland för privatpersoner och företag. Kampanjen ska i första hand riktas mot Mälardalsregionen med sina 3,5 miljoner invånare och rida på den exklusiva uppmärksamhet som firandet av självstyrelsen 100 år ger Åland.

Under firandet av ”Åland 100” 2021-2022 genomförs en stor kampanj för att höja Ålands attraktionskraft som inflyttnings- och etableringsland.