sv en

Debatt

Vem vill leva i ett dåligt äktenskap?

Peggy Eriksson 08.07.2021

Av alla restriktioner under denna utdragna pandemi är det gränshindren som slagit allra hårdast mot Åland och oss ålänningar. Vår viktiga rese- och turismnäring har lamslagits, arbetspendling inskränkts och familjerelationer försvårats. Oberoende vilka goda argument våra politiska företrädare fört fram har makthavarna i Helsingfors gjort precis som de velat.

Ifall inte Åland och Finland kan utvecklas tillsammans bör Åland lämna Finland, anser Peggy Eriksson.
Senaste dråpslaget

Precis då vårt redan svårt pandemisargade näringsliv börjar se ljuset i tunneln kommer den finska regeringen med det senaste dråpslaget genom att i strid med EU:s och Finlands expertmyndigheters rekommendationer och utan några som helst andra ur pandemisynpunkt sakliga motiveringar införa i praktiken de strängaste reglerna för inresande sedan pendemins början för 18 månader sedan.

Isoleringen av Finland och Åland hade faktiskt kunnat bli ännu värre utan en smått heroisk insats av vår riksdagsledamot Mats Löfström, som lyckades skapa tillräcklig opinion mot de allra värsta avarterna i det ursprungliga förslaget till en temporär ändrings av smittskyddslagen.

Nu får vi ”bara” dras med en rikslag vars innehåll blir helt omöjlig för våra myndigheter att genomföra och medborgarna att leva upp till, vilket Ålands regering meddelat Finland.

Ohållbar kamp

Det tragiska är att det inte går att föra en dialog om vad som är bäst för Åland. Att Finlands regering skulle respektera den andra regeringen i landet och visa att man lyssnar och samarbetar. Kampen blir ohållbar i längden. Det hjälper inte att kämpa på och efter 100 år av självstyrelse märka att det varken finns vilja, kunskap eller intresse att lyfta och respektera Ålands autonomi.

Hur det under dessa omständigheter kan finnas såväl en politisk som folklig opinion på Åland som fortsättningsvis anser att Åland bör bli bättre på att samarbeta och bygga relationer till Finland är faktiskt svårt att förstå. Åland och Finland är jämbördiga inom respektive lagstiftningsbehörighet. Vi har funnits i stort sett lika länge, autonomin Åland och självständiga Finland.

Ett dåligt äktenskap

Om inte Finland och Åland kan samarbeta på lika villkor, ha respekt och låta den andra utvecklas så kan jag bara likna detta vid ett dåligt äktenskap, eller i detta fall tvångsäktenskap.

I ett äktenskap ska båda parter få växa och utvecklas och man ska respektera varandra, vilja varandra väl och lyssna på varandra och föra en konstruktiv dialog där man försöker stötta och hjälpa varandra att nå de mål man vill. Om det inte är möjligt så ska man lämna förhållandet!

Peggy Eriksson

Ordförande Ålands framtid

Tillbaka