sv en

Debatt

Stadsdirektören undviker utreda misstänka oegentligheter

Rolf Granlund 21.11.2018

Har vi en stadsdirektör och en stadsförvaltning som inte har för avsikt följa stadens reglementen och som medvetet sopar misstänkta felaktigheter under mattan?

Den frågan kan man ställa sig efter att ha läst stadsdirektörens beredning av ärendet som rör den uppmärksammade upphandlingen av konsulttjänster för Mariebad inför stadsstyrelsens möte den 22 november.

Stadsdirektören föreslår att upphandlingen fortsätter och att ärendet återförvisas till infrastrukturnämnden. Hon nämner inte med ett ord den massiva kritik som riktas mot själva upphandlingen där kostnaden redan överstiger 232.000 euro, klart över stadens och EU:s tröskelvärden.

Utredningar saknas

För det första borde det klarläggas om avtalet med Projektengagemang AB fortfarande är i kraft. Enligt infrastrukturnämndens protokoll från den 15 maj i år presenterar infrastrukturdirektören ”slutrapporten från Projektengagemang Ab” enligt 40 § i nämndens protokoll.

Om konsultavtalet trots detta fortfarande gäller bör stadsdirektören i beredningen utreda vad som återstår av upphandlingsavtalet och hur stort skadeståndet kan bli för staden ifall man avbryter avtalet.

För det andra borde stadsdirektören utreda och för stadsstyrelsen redovisa en beredning av uppgiften om att infrastrukturdirektörens riktade upphandling till konsultfirman Projektengagemang AB är uppgjort i strid med rådande delegeringsbeslut samt stadens och EU:s upphandlingsdirektiv.

Skyldig till ersättning

Om det nu visar sig att det förekommit fel i upphandlingen kan det föranleda en skyldighet för staden att ersätta tredje part; i det här fallet förfördelade anbudsgivare, som skulle ha haft möjlighet att lämna anbud om offentlig upphandling hade genomförts.

Stadsdirektören borde således, inför stadsstyrelsemötet, även göra en bedömning av sannolikheten att någon kommer med sådana ersättningsanspråk.

Personliga skäl?

Det finns även starka skäl för stadsstyrelsen att analysera varför stadsdirektören väljer att specialgranska upphandlingar inom stadens hamnbolag och dessutom polisanmäla den tidigare chefen medan hon i det här fallet helt nonchalerar att utreda misstänkta oegentligheter.

Kan det vara så att stadsdirektören inte vill gå till botten med de uppenbara misstankarna om felaktigheter i upphandlingen av personliga skäl, det vill säga att hon själv på något sätt, direkt eller indirekt, är delaktig i beslutet? Den uppenbara viljan att sopa allt under mattan föranleder att frågan ställs.

Till skillnad från fallet Mariehamns hamn torde det vara ganska enkelt att utreda om upphandlingen av konsulttjänster för en grundrenovering av Mariebad följer gällande regelverk. Det handlar om en upphandling från ett bolag.

Lag och ordning

Om upphandlingen sedan skulle visa sig vara felaktig bör givetvis den ansvariga tjänstemannen ges en kraftig skriftlig reprimand för att ha frångått upphandlingsreglerna.

All god förvaltning bygger på lag och ordning. Staden har varken råd eller renommé att inte tillämpa detta.

Tillbaka