sv en

Debatt

Replik: Häng med i debatten, Rauli Lehtinen

Bästa Rauli Lehtinen (HI), du har uppenbarligen inte följt med i debatten om Mise och Proans. Vi i Ålands Framtid har i omgångar både juridiskt och politiskt agerat för att försöka få rätsida på Mises och Proans verksamheter.

Rauli Lehtinens (HI) insändare i Ålandstidningen 22.9.2023.

Vi har i stadsfullmäktige med flera motioner krävt att staden skulle ändra sitt ägardirektiv till Mise så att det ska vara förbjudet för Mise att ha dotterbolaget Proans.

Vi har också varnat staden för att staden kan bli ersättningsskyldig för att Mise fakturerar hushållen avgifter för producentansvar som man inte har rätt till.

Väntar på domstolsutslag

Huruvida Ålands Framtid har civilkurage eller inte vill vi informera dig om att vi redan 2021 lämnade in ett besvär till Ålands Förvaltningsdomstol (ÅFD) där vi yrkar på att ÅFD ska riva upp Mises prislista eftersom vi anser den olaglig bland annat med hänvisning till producentansvaret.

Något svar från domstolen har vi ännu inte fått gällande vårt yrkande. Den långa handläggningstiden i domstolar gör att Åland känns ganska rättsosäkert och där felaktigheter, ja kanske till och med olagligheter kan få fortsätta långt längre än vad som är rimligt. Men det är sant att det är en domstol som slutligen ska döma.

Medger olaglig verksamhet

Vidare kan sägas att såväl Proans vd som Mises ordförande i media medgett att Proans verksamhet inte följer lagen och att merparten av kostnaderna för producentansvaret vältras över på hushållen. Detta i kölvattnet av att Ålands lagting antagit en ny avfallslag som uttryckligen förbjuder Mise att agera som producentansvarig.

Ska betala tillbaka miljoner

Enligt vår mening och våra beräkningar har hushållen under åren betalat flera miljoner euro för mycket till Mise. Detta kan sluta med att medlemskommunerna i Mise blir återbetalningsansvariga.
Då kan över 7.000 hushåll anslutna till Mise kräva återbetalning av det olagligt påförda avgifter retroaktivt 5 år och med ränta.

Rolf Granlund (ÅF)
Gunnar Granlund (ÅF)

Tillbaka