sv en

Debatt

Peggy Eriksson: Vi lär oss av historien

Peggy Eriksson 28.01.2022

Det var mycket informativt och intressant att ta del av Dan Nordmans text (Dan Nordman-ÅT-25-1-2022) om självstyrelsens tillkomst i Ålandstidningen 25 januari. Mycket av det som utspelades för 100 år sedan kan appliceras på dagens envisa ovilja från finländsk sida att uppdatera och framför allt modernisera vår självstyrelselag.

Urklipp ur Ålandstidningen 25 januari 2022.
Urklipp av Dan Nordmans artikel i Ålandstidningen 25 januari 2022.

Dan Nordman beskriver bland annat vad som fick Finland att erbjuda Åland självstyrelse i spåren av första världskriget:

”Den finländska regeringen såg det nu som en reell risk att fredskonferensen skulle ta upp och avgöra Ålandsfrågan till Finlands nackdel. Inför ett sådant scenario var det viktigt att visa att Ålands intressen kunde tillgodoses inom Finlands gränser”.

Agerar först inför hot

Vad kan vi lära oss av historien? Bland annat att det är först när det finns ett tydligt internationellt hot – i det här fallet Ålands statstillhörighet – som Finland väljer att agera för att tillgodose ålänningarnas folkliga rätt. Finland erbjöd ålänningarna långtgående självbestämmande att få ordna sin tillvaro så fritt som möjligt utan att bilda en egen stat.

Ett sekel senare kan vi konstatera att Finlands löften inte infriats och att vår självstyrelse istället inskränkts på flera grundläggande punkter. Vi har i snart tolv år förhandlat om en ny självstyrelselag. Detta för att få en modern och utvecklad självstyrelse som fungerar för Åland och ålänningarnas vardag. Resultatet har blivit noll och inget. Istället verkar urholkningen av självstyrelsen fortsätta.

Beaktar inte Åland

Riksdag antog 2000 en ny grundlag som skapar tolkningsföreträde för grundlagen framom självstyrelselagen. Finland har nu inlett en enormt stor reform av social- och hälsovårdssystemet 1 januari i år utan att beakta den enda autonomin inom Finlands gränser. När det sedan uppstår problem anser man från finländskt håll att Åland ska gå med på en hel del tekniska ändringar av självstyrelselagen utan att få något i gengäld. Det är ju inte ålänningarna som har skapat dessa problem!

Ålands framtid anser att antingen har Finland behörighet över Åland och anpassar den finska lagstiftningen efter ålänningarnas behov eller så överför Finland behörighet till Åland, så kan vi själva ordna vår tillvaro på bästa sätt. Att göra som Finland gör nu och än en gång kräva att ålänningarna ska anpassa självstyrelsen efter finländska behov ska vi absolut säga nej till.

Vårt grundskydd ur spel

Självstyrelselagen kan inte ändras ensidigt av riksdagen, det är själva grundskyddet för vår autonomi. Men om man då i Finland istället väljer att genomföra lagstiftning som tvingar Åland att ändra sin lag så uppnår man ju ändringen likaväl. På så sätt behöver Finland i förlängningen i allt mindre utsträckning beakta självstyrelselagen, som blir ett ihåligt skal.

I Finland diskuteras att ge de nya social- och hälsovårdsområdena rätt att finansiera sin verksamhet genom egen beskattning, detta samtidigt som man gång efter annan vägrar överföra beskattningsrätt till Åland på grund av rädsla för osund konkurrens. Var finns konsekvensen och respekten för sin enda autonomi vid ett sådant handlingssätt?

Ändringar ska gagna Åland

Så vad behöver Åland göra? Ålands Framtids förslag är att inte genomföra några som helst tekniska ändringar i självstyrelselagen för att bana väg för den finländska välfärdsreformen utan att Finland genomför en revision av självstyrelselagen som gagnar Åland.

”It takes two to tango”.

Peggy Eriksson
Ordförande Ålands Framtid

Tillbaka