sv en

Debatt

Motion: Utred upphandlingen för renovering av Mariebad

Rolf Granlund 28.11.2018

Följande motion lämnade stadsfullmäktigeledamoten Rolf Granlund (ÅF) med flera in vid fullmäktiges möte i tisdags.

Motion till stadsfullmäktige

Enligt grundlagen hör det till demokratin att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling och all utövning av offentlig makt skall bygga på lag.

Det betyder att all offentlig verksamhet som bekostas med skattemedel ska vara transparent. På så sätt tryggas skattebetalarnas demokratiska rättigheter till insyn i förvaltningen av allmänna medel.

Offentlig förvaltning bygger även på förtroende från medborgarna – tillit till politikernas och tjänstemännens förmåga och vilja att sköta sitt uppdrag på bästa sätt till gagn för invånarna.

Naggats i kanten

Den senaste tiden har det här förtroendet ordentligt naggats i kanten av misstänkta oegentligheter i samband med upphandlingar inom stadens infrastrukturavdelning och stadens hamnbolag. I det sistnämnda fallet gjordes en extern specialrevisionen som sedermera ledde till att den tidigare chefen som tjänsteman för hamnen polisanmäldes av stadsdirektören.

Parallellt har stark kritik riktats mot infrastrukturavdelningen och ombyggnaden av Ålandsvägen, i första hand etapp 1.

Kraftig kritik riktas även mot upphandlingen av projektering för en renovering av Mariebad.

Vägrar utreda brister

Trots att det finns fakta som visar på klara brister i upphandlingen av projekteringstjänster för en renovering av stadens badhus vägrar stadsledningen, med stadsdirektören som ytterst ansvarig, att utreda dessa.

Av de offentliga handlingar som finns i ärendet framgår, som vi ser det, oegentligheter på flertal punkter:

  • att infrastrukturdirektören initialt överskridit sina befogenheter för delegerad upphandling. Den delegerade gränsen går vid 150 000 €, enligt budget
  • att nämnden ställts inför fullbordat faktum när infrastrukturdirektören, utan fullmakt från nämnden, dessutom ingått nämnda avtal utan att på förhand veta den faktiska slutsumman av den totala upphandlingen
  • att infrastrukturdirektören inte konkurrensutsatt upphandlingen genom att begära in offerter från flera aktörer, utan riktat förfrågan till ett enda bolag
  • att den totala summan för upphandlingen mycket väl i slutändankan överstiga EU:s tröskelvärde för offentlig upphandling, med alla de krav som ställs på en sådan, eftersom det inte finns ett ekonomiskt tak i upphandlingsbekräftelsen
  • att Mariehamns stad på grund av detta utsätts för risk att få en stämning på halsen av företag som inte fått vara med och lämna anbud
Kräver svar

Utifrån dessa fakta vägrar således stadens ledande tjänsteman, stadsdirektören, att tillsätta och leda en utredning. Frågan som mariehamnarna måste få svar på är: Varför?

Infrastrukturnämnden begärde stadsledningens syn på lagligheten i upphandlingen men fick som svar den 5 september 2018 att ledningen saknar kännedom om branschen och anläggningens tekniska status för att kunna avgöra om motiven var tillräckliga för direktupphandling.

Vad är det som motiverar stadsdirektören och i slutändan även stadsstyrelsen att i det ena fallet begära en extern specialrevision av upphandlingen inom stadens hamnbolag, men i det andra fallet inte lyfta ett finger för att skapa klarhet?

Inger inte förtroende

Det här inger inte förtroende bland stadens skattebetalare.

Med anledning av ovanstående föreslås att stadsfullmäktige ger stadsstyrelsen i uppdrag:

  • att i brådskande ordning tillsätta en extern specialrevision för att granska upphandlingen av projekteringstjänster för en renovering av Mariebad.
Tillbaka