sv en

Debatt

Linda Jansson (ÅF): Dagisbarn har mindre sommarledighet

Linda Jansson 10.08.2023

Allt fler barn går längre dagar på dagis. Det har även kommit till min kännedom att fler barn än förut varit utan sammanhängande längre ledighet i sommar och detta delvis på grund av den lagstadgade rätten för föräldrar till heldagsplats på dagis.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till vila, men vem bevakar och säkerställer detta? Åländska lagtingspolitiker har ansvar för att lagstiftningen uppfyller barnkonventionen.

Saknar konsekvensanalys

Då den utökade rätten till heldagsplats infördes för mer än ett år sedan föregicks det inte ens av en barnkonsekvensanalys, vilket alltid bör göras innan nya dylika lagar tas i bruk.
Ålands Framtid protesterade utan resultat. Analysen skulle göras i efterhand, sades det.

Den utökade rätten till heldagsplats på dagis måste omgående utvärderas och helst omprövas, där fokus läggs på barnets rätt till ledighet och välmående, skriver Linda Jansson.

Föräldrarnas utökade rätt till barnomsorg på heltid medför givetvis en högre arbetsbelastning och stressnivå för personalen. Det märks tydligt nu även under sommaren då det krävs extra personal under perioder då det inte tidigare har behövts semestervikarier.

Växande barngrupper

Förtätningen, det vill säga större barngrupper, på dagis ökar givetvis belastningen på personalen. Mariehamns stad följer nu Jomalas exempel och ökar barngrupperna i åldern 1–3 år till 14 barn i stället för det mer humana 12 barn.

Inte heller gynnar det barnen som i dag har utökade behov av stöd på många sätt. Att som personal inte känna sig tillräcklig är i förlängningen förödande. Utbildad, trygg och erfaren personal börjar vara svår att få tag på.

Så hur ska detta lösas? Jo, bland annat så här:

Föräldrastöd under småbarnstiden

Inom barnomsorgen har en tanke väckts om att föräldrar behöver mer stöd i frågor som rör barnuppfostran. Föräldraansvaret varken ska eller kan överlåtas till dagispersonalen.

En tanke är att barnrådgivningens uppdrag utökas med någon form av föräldrastödjare under småbarntiden. Under graviditeten och den första tiden efter förlossningen ordnas mycket stöd och kurser men sedan blir det allt glesare med möjligheter att rådfråga om uppfostran samt att få stöd för att bli stärkt i sitt föräldraskap.

Utbilda assistenter inom barnomsorg

Det har planerats en omsorgsassistentutbildning på Åland för att minska trycket och bristen på personal inom äldreomsorgen. En liknande utbildning borde även finnas för barnomsorgen för att avlasta övrig personal till att ha tid för pedagogiska och administrativa uppgifter.

Den utökade rätten till heldagsplats på dagis måste omgående utvärderas och helst omprövas, där fokus läggs på barnets rätt till ledighet och välmående.

Höjd och lika grundlön för alla

Det är allt svårare att locka personal till barnomsorgen, här behöver grundlönen för en barnskötare ligga på samma nivå i alla kommuner och inte vara lägre än 2.580 euro/månaden brutto. Man måste kunna leva på sitt heltidsjobb.

Enligt uppgifter finns det tusen utexaminerade närvårdare/barnskötare på Åland, men hur många jobbar kvar inom yrket? Många har gått till andra yrken på grund av dålig grundlön, utmanande arbetsförhållanden samt hög arbetsbelastning.

En stor valfråga för mig

Det här kan vi inte låta fortgå.
Vill vi ha bemanningsföretag som tar hand om våra barn i framtiden eller ska vi aktivt motverka en sådan utveckling genom att göra jobbet hållbart? För mig är det här en av de största frågorna i höstens val.

Linda Jansson
Ålands Framtid

Tillbaka