sv en

Debatt

Hushållen kan kräva tillbaka för högt fakturerade avgifter från Mise

Rolf Granlund 01.09.2023

Nyligen kom landskapsregeringen med ett tydligt besked om att Proans verksamhet inom Mise är olaglig. Tidigare har även Proans vd och Mises ordförande erkänt detta.

Mises ordförande medger även att merparten av kostnaderna för producentansvaret vältras över på hushållen.

Väntar på domstolsprövning

Vi väntar på att vårt besvär från 2021 till Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) mot Mises avfallstaxor ska behandlas, kanske landskapsregeringens beslut om att Proans verksamhet inom Mise är olaglig har betydelse vid ÅFD:s behandling av besväret.

”Vi och förmodligen de övriga över 7.000 hushållen som är anslutna till Mise kräver återbetalning av dessa olagligt påförda avgifter retroaktivt och med ränta samt korrigering av dagens avfallstaxor till deras lagligt rätta nivå”, skriver insändarskribenterna.

Producenterna ska enligt lagen organisera och finansiera mottagning, uppsamling, hantering och bortföring för alla slag av förpackningar och produkter de släpper ut på marknaden.

Skyldig att återbetala

Under ett år fakturerade Mise 3.400.000 euro till hushållen, då var kostnaderna 2.600.00 euro för köp av tjänster. När vi tittar i våra avfallstunnor är upp till 85–95 procent producentansvar. Producenterna borde betalat minst 85 procent, det vill säga 2.200.000 euro. Det är summan som Mise utan lagstöd tog ut av hushållen.

Om ÅFD kommer till samma slutsats som landskapsregeringen blir Mise skyldig att återbetala, retroaktivt fem år tillbaka, cirka 2,2 miljoner euro per år. Det blir mycket per hushåll även om det är 7.000 hushåll anslutna till Mise.

Väntar på svar från Mise

Kostnaderna som hushållen tvingats betala för mycket handlar om flera miljoner euro vilket medlemskommunerna i slutändan blir ansvariga för som vi många gånger påpekat i insändare och i stadsfullmäktige men utan gehör från de styrande.

I vår senaste insändare uppmanade vi Mise att räkna ut kostnaderna så att hushållen kan kräva tillbaka olagligt påförda kostnader.

Kräver återbetalning

Vi och förmodligen de övriga över 7.000 hushållen som är anslutna till Mise kräver återbetalning av dessa olagligt påförda avgifter retroaktivt och med ränta samt korrigering av dagens avfallstaxor till deras lagligt rätta nivå.

Rolf Granlund
Pelle Hägglund
Gunnar Granlund
Christina Johansson
Hanski Ramström
Ålands Framtid
Bo Boström
Caroline Lönngren

Tillbaka