sv en

Debatt

DEBATT: Inlösen av Mariepark väcker många frågor

Rolf Granlund 16.05.2023

Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen inför stadsfullmäktige ska föreslå att staden ska återinlösa arrendet och köpa anläggningen (byggnad) Mariepark som i dagsläget ägs av arrendetagaren Mariepark Ab för att pris om 675.000 euro i ett för allt pris fritt från gravationer och att gällande arrendeavtal därmed upphör.

Ifall arrendetagaren inte fullföljer arrendeavtalet för Mariepark och avtalet bryts är arrendetagaren skyldig att avlägsna alla sina byggnader, anläggningar och övrig egendom på tomten inom sex månader. Om det inte sker har arrandegivaren Mariehamns stad rätt att ordna offentlig auktion på dessa.
Har ingen skyldighet

Någon inspektion eller uppdaterad värdering av byggnaden har inte gjorts sedan 2015 utan summan grundar sig på en uppskattning. Enligt arrendeavtalet har staden inte någon skyldighet till detta.

Tvärt om förbinder sig arrendetagaren att bygga 80 procent av den planerade byggrätten (2.900 m²) inom fem år så färdiga att stadens byggnadstillsynsmyndighet kan förrätta en ibruktagandesyn för godkännande.

Tidpunkten för denna skyldighet är fem år ifrån avtalets undertecknande den 28.12.2018 till den 28.12.2023. Arrendegivare har rätt att häva avtalet om arrendetagaren försummar sin byggnadsskyldighet.

Har ingen användning

Eftersom staden inte verkar ha någon användning för fastigheten har staden ingen anledning eller skyldighet att agera.

I beredning ges endast svepande svar på frågan om ändamålet med förvärvet och måste därför ses som otillräcklig för att Mariehamns stad med skattemedel ska förvärva en fastighet med byggnader som staden inte har någon konkret användning av.

Inte ansvarsfull hantering

Vi undertecknande anser att Mariehamns stad inte i detta skede kan ta ett sådant beslut. Det är enligt vår mening inte en ansvarsfull hantering av skattemedel.

Rolf Granlund (ÅF)
Jonny Landström (ÅF)
Conny Nylund (Ob)

Tillbaka