sv en

Debatt

Ålands Framtid arbetar aktivt för ungas välmående

Linda Jansson 05.12.2022

I Ålandstidningens ledare den 1 december efterlyser skribenten Felix Quarnström konkreta politiska initiativ för att möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Quarnström konstaterar att ”Ett par, men förvånansvärt få motioner från oppositionen” har lämnats in inför lagtingets behandling av nästa års budget.

Tydligen har Ålands Framtids engagemang i frågan gått Ålandstidningen och ledarskribenten förbi. Därför vill vi påtala vad vårt parti gjort. I april detta år lämnade vi in en åtgärdsmotion om:
• att lagtinget uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att utreda förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar.
• att lagtinget uppmanar regeringen att omgående utreda och återkomma med förslag om införande av en mobilfri grundskola över hela Åland.

Ungas välmående i fokus

Syftet med en mobilfri skola är att minska den digitala uppkopplingsstressen hos eleverna till förmån för koncentration på studier och social fysisk interaktion. Att den ständigt uppkopplade tillvaron är en riskfaktor påtalades upprepade gånger under den paneldiskussion om ”Ungas välmående i fokus” som Ålands Framtid ordnade den 7 november i år. Evenemanget, som var mycket välbesökt, bevakades inte av media.

Inför Ålandsbudgeten för nästa år har Ålands Framtid lämnat in en motion om att omgående inrätta en lågtröskelmottagning för barn och unga som mår psykiskt dåligt. Mottagningen bör även ha kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF).

Under diskussionen framkom att många ungdomar sover alldeles för lite på grund av sitt skärmberoende. Forskning visar också att för mycket skärmtid hos både vuxna och barn försämrar kommunikationen i hemmet, vilket i sin tur leder till ett allmänt kommunikationsproblem i skolan då barnen inte förstår anvisningar på lektionerna.

Fler konkreta förslag

Enligt barnpsykologen Johanna Welander mår i dag även många föräldrar psykiskt dåligt vilket lätt spiller över till barnen.
Den inbjudna expertpanelen framförde flera önskemål och förslag till åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan hos våra barn och unga, bland annat att:
• utöka samarbete mellan olika instanser/aktörer/myndigheter
• satsa på ungdomspoliser
• utöka åldersspannet för sommarjobbspengen
• stärka föräldraskapet samt
• att minska det administrativa arbetet hos barnomsorgspersonal och lärarkåren så att mer tid lösgörs för det pedagogiska uppdraget i barngrupperna.
Hela debatten går att se Ålands Framtids Youtubekanal som nås via vår webbsida www.alandsframtid.ax.

Inrätta lågtröselmottagning

Inför Ålandsbudgeten för nästa år har vi även lämnat in en motion om att omgående inrätta en lågtröskelmottagning för barn och unga som mår psykiskt dåligt. Mottagningen bör även ha kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF).

I våras motsatte sig Ålands Framtid lagtingets beslut att utöka den subjektiva rätten till heldagsplats på dagis eftersom det saknades en konsekvensanalys av hur allt längre dagar på dagis påverkar barnens stressnivåer och psykiska hälsa. Med facit i hand blev det som vi befarade, att allt fler barn går allt längre dagar på dagis, vilket gör att personalen går på knäna.
Vi måste komma ihåg att små barn inte talar för sin rätt. Därför måste vi vuxna som finns i deras närhet göra det.

Linda Jansson
Peggy Eriksson
Jonny Lanström
Tillbaka