sv en

Debatt

Varför tillsätter inte regeringen språkrådet?

Det har gått mer än ett år sedan Ålands regering tillträdde. Med tanke på att vårt svenska språk aldrig varit utsatt för större press från statsmakten än nu är det med stor förvåning vi konstaterar att regeringen ännu inte tillsatt något nytt språkråd.

ÅF pådrivande

Språkrådet tillsattes 2008 för att aktivt bevaka och slå vakt om svenska språkets ställning på Åland och var ett resultat av det språkpolitiska program som en parlamentarisk kommitté hade arbetat fram under flera år. En av de mest pådrivande i kommittén var Ålands Framtids Max Sirén.

Språkrådet fungerar som referensgrupp till regeringen i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland genom att bland annat:

  • ge utlåtanden till regeringen i språkfrågor
  • ta initiativ i språkpolitiska frågor och lägga fram förslag.
Hög ambition i början

Ambitionen var inledningsvis hög där språkrådet de två första åren avgav en genomarbetad rapport om språksituationen. Men från och med 2010 upphörde årsrapporterna samtidigt som våra olika regeringarnas intresse och engagemang för språkrådets betydelse stadigt minskat. 2018 höll språkrådet tre möten och 2019 två. Och sedan ett år finns alltså inget råd alls, precis då det skulle behövas mer än någonsin.

Ålands Framtid förutsätter att regeringen tillsätter ett nytt språkråd snarast och bistår i arbetet med att åter ge rådet sin ursprungliga tyngd och betydelse för att säkerställa Ålands enspråkigt svenska status.

Ålands Framtid
Styrelsen

Tillbaka