sv en

Debatt

Storskalig vindkraft ska ge ålänningarna sänkt energipris

Brage Eklund 27.06.2023

Så gott som alla partier ser en satsning på utbyggd vindkraft som ett steg att nå hållbarhetsmålen. Men för att nå de politiskt satta målen måste näringslivet och ålänningarna vara införstådda med att målen är realistiska och ekonomiskt genomförbara.

Om de fastslagna målen saknar förankring i samhället är risken stor att de faller platt. För att skapa förståelse för hållbarhetsmålen måste de enligt Ålands Framtid vara:

Vindkraftverk
”Nu finns en gyllene chans och möjlighet att sänka energikostnaderna för såväl våra företag som för privathushållen genom satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft, solcellsparker och vätgas. Men då måste det skötas rätt från början”, skriver Brage Eklund med flera.

Förutsägbara – att näringslivet och allmänheten förstår och kan förutse konsekvenserna.
Realistiska – att målen allmänt uppfattas som genomförbara och uppnåbara.
Ekonomiska – att företagen och ålänningarna ges förutsättningar och incitament att göra omställningen för att nå målen.

Klargöra hur vi når målen

Ur näringslivssynpunkt är det viktigt att företagen i ett tidigt skede är med i beredningen av målsättningarna, att det görs en grundlig konsekvensanalys och att det utreds vilka verktyg – politiska, ekonomiska och praktiska – som behövs för att nå målen.

Att politiskt slå fast till exempel utsläpps- och klimatmål, utan en konkret och pedagogisk färdplan och utan att involvera näringslivet och allmänheten ökar risken för att målsättningarna upplevs om orealistiska och ouppnåeliga.

Förstå hållbar omställning

Ålands Framtid har i omgångar efterlyst ett näringslivspolitiskt program, som mycket väl även kunde innefatta konsekvensanalys och styrdokument för en hållbar omställning. Det här saknas i dag och här har politikerna mycket att göra.

När det gäller storsatsningen på havsbaserad vindkraft och annan förnyelsebar energi är Ålands Framtid i grunden positiv, men ställer samtidigt särskilda krav:

ÅF ställer särskilda krav

1) Att det görs grundliga miljökonsekvensbedömningar och förstudier för dessa anläggningar i syfte att göra så lite intrång som möjligt i unika naturvärden.

 2) Att det i avtalen med energibolagen finns en garanti för återställande av naturen den dag dessa anläggningar är uttjänta. Dessa garantier måste säkerställas genom att bolagen förbinder sig att inrätta särskilda fonder och/eller genom bankgarantier.

Garantier för lägre energipris

Och slutligen:

3) Att ålänningarna garanteras ett kännbart lägre energipris då dessa anläggningar är i drift. Att Åland upplåter naturområden för omfattande produktion av förnybar energi ska komma alla ålänningar till godo.

Nu finns en gyllene chans och möjlighet att sänka energikostnaderna för såväl våra företag som för privathushållen genom satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft, solcellsparker och vätgas. Men då måste det skötas rätt från början.

Ålands Framtid

Brage Eklund
Rolf Granlund
Maiken Poulsen Englund
Jonny Landström
Gunnar Granlund
Anders Eriksson

Tillbaka