sv en

Debatt

Maktfullkomlighet stoppar utveckling av stadens centrum

27.09.2021

Det förslag till ny delgeneralplan för centrum som hamnar på stadsfullmäktiges bord på tisdag är en tjänstemannaprodukt godkänd av S, Lib och HI i syfte att stoppa ett ökat antal våningar på två fastigheter vid Kaptensgatan. Detta trots att ägarna till de aktuella tomterna enligt principen om likabehandling inom centrumområdet har rätt till det önskade våningsantalet.

I korta drag anger delgeneralplanen övergripande användningsändamål, exploateringstal (byggnadsrätt i förhållande till tomtens storlek) samt våningsantal för enskilda tomter. Till exempel hur många lägenheter en enskild byggnad ska inhysa bestäms i ett senare skede av planeringen.

Beställt egna ritningar

Trots detta har stadsarkitekten i sin beredning, utan tomtägarnas vetskap, på egen hand beställt ritningar för de planerade byggnaderna som utgår från en massa små lägenheter, vilket i sin tur omöjliggör det önskade våningsantalet med hänvisning till att varje lägenhet enligt lagen ska ha 20 kvm gräsyta på tomterna. Med så många lägenheter räcker helt enkelt inte gården till för det sammanlagda kravet på gräsyta.

Vid senaste val lovade Ålands Framtid i Mariehamn att jobba för att utveckla stadens centrum, bland annat genom att bygga på höjden. Det löftet håller vi fast vid.

Fastighetsägarna har inga planer på att uppföra flertalet små lägenheter i husen, än mindre godkänt framtagning av några ritningar för detta. Således har stadsarkitekten beställt dessa ritningar för att uppnå sitt syfte att stoppa ett högre våningsantal.

Tendentiöst förfarande

Då ärendet behandlades i stads- och utvecklingsnämnden påpekade OCÅ-gruppens (Obundna, Centern och Ålands Framtid) samt Moderaternas medlemmar detta tendentiösa förfaringssätt från den beredande tjänstemannens sida. Påpekandet föll inte i god jord hos nämndens socialdemokratiska ordförande som försvarade stadsarkitekten. Frågan gick till omröstning där en majoritet bestående av S, Lib och HI röstade igenom förslaget.

Motsvarande hände då ärendet behandlades av stadsstyrelsen, där samma majoritet beslöt att skicka nämndens förslag ograverat till stadsfullmäktige för beslut.

En uttrycklig beställning

Hela behandlingen av delgeneralplanen bygger på en återremiss från fullmäktige baserad på ett förslag av en liberal ledamot med en uttrycklig beställning om en justering av våningsantalet för de aktuella tomterna.

Uppmaningen har inte hörsammats av den politiska majoriteten bestående av S, Lib och HI. I det förslag som stadsfullmäktige ska ta ställningen till har inget ändrats. Därmed lär fullmäktige stå inför en ny omröstning.

Man kan utgå från att den liberala fullmäktigeledamoten som lade förslaget om en justering är utsatt för hårt tryck från sin grupp. Från vår sida kommer vi att backa upp och stödja ledamoten på alla sätt. Samtidigt väcker handläggningen av ärendet återigen stora frågor om den maktfullkomliga och totalt förlamande tjänstemannaberedande och politiska processen inom Mariehamns stad.

Vänsterfalang stoppar utveckling

Gång efter annan sätter den vänsterliberala falangen stopp för utvecklingen av stadens centrum genom att stoppa önskemål från enskilda tomt- och fastighetsägare. Det verkar ske enligt devisen: ”det man inte har resurser till att skapa själv stoppar man andra att förverkliga”.

Den här vänsterblockeringen inom Mariehamn är illa för utvecklingen av vår stad och särskilt centrum som ska vara till gagn för stadens invånare och dess besökare. Tänk på det vid nästa val.

Ålands Framtid i Mariehamn

Pelle Hägglund
Gunnar Granlund
Jonny Landström
Rolf Granlund

Tillbaka