sv en

Debatt

Lib-regeringen oförmögen att utveckla närings- och jordförvärvsrätten

Då den sittande regeringen tillträdde 2015 var ett av löftena i regeringsprogrammet att utveckla lagstiftningen kring närings- och jordförvärvsrätten.

Med tanke på den breda parlamentariska utredning som gjordes kring lagstiftningen för tio år sedan utgick regeringens arbete väldigt långt från dukat bord. Grundmaterialet i utredningen är inte föråldrat eftersom i stort sett ingenting i sak har hänt sedan slutrapporten överlämnades 2009.

Av löftet blev inget

Men av löftet i regeringsprogrammet blev inget. Inte ens det uppmärksammade språkfallet kring Jysk fick regeringen Sjögren att agera för att göra näringsrättslagen mindre tandlös.

Istället för en bred politisk överenskommelse väljer nu Lib ett soloutspel i valrörelsen på nio språk där partiet vill ”liberalisera” näringsrätten och ”modernisera” jordförvärvsrätten.

ÅF har tryckt på

För mindre än ett år (12.11.2018) sedan uppmanade Ålands Framtid i en budgetmotion den sittande regeringen att ta tag i sitt vallöfte. Motionen gick samma öde till mötes som alla andra förslag som oppositionen lämnar in: Avslag.

Läs hela budgetmotionen under bilden:

 

Ålands regering.

 

Verkställande av tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv

I regeringsprogrammet förklaras att en parlamentarisk kommitté tillsätts med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla lagstiftning som berör närings- och jordförvärvsrätten. Regeringen skriver att  lagstiftningen ska moderniseras, for att möjliggöra utveckling, nyetableringar och inflyttning.

Ett hållbart Åland ska vara lätt att flytta till och lätt att starta företag i, samtidigt som landskapsregeringen vill slå vakt om de åländska särrättigheterna. Först nu, med mindre än ett år kvar av mandatperioden, föreslår regeringen i de allmänna motiveringarna att kommittén ska tillsättas under året.

Axel Jonsson (ÅF).
Konstruktiva förslag

Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock att den liberalt ledda regeringen Eriksson (2007-2011) tillsatte motsvarande parlamentarisk kommitté för den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt som under ledning av Gun Carlson (C) avgav sin slutrapport år 2009. Rapporten innehåller många konstruktiva konkreta förslag som aldrig har förverkligats.

Kommittén föreslår åtta konkreta åtgärder för att stärka jordförvärvsreglerna samt sex åtgärder för utvecklad näringsrätt. Merparten av förslagen är varken kontroversiella eller omtvistade.

De bottnar generellt sett i att stärka enskildas rättsskydd genom att införa tydliga, objektiva kriterier som ska läggas till grund för bedömningen av närings- och jordförvärvsrättsärenden.

Lagstiftning saknas för regler

Idag utgår bedömningen nämligen oacceptabelt ofta från dels förordningar, dels principdokument, dels gammal praxis. Regler som nödvändigtvis borde slås fast tydligt i lag för att överensstämma med rättsstatsprincipens centrala roll i en modern liberal förvaltning.

Regeringen har inte förklarat för lagtinget varför det behövs nya kommittéer före befintliga förslag synats. Det ger ett intryck av att den liberalt ledda regeringarna Eriksson samt Sjögren skjuter utvecklingen av självstyrelsens kärnområden i sank genom att tillsätta kommittéer med tio års mellanrum utan att däremellan på allvar syna deras färdigt parlamentariskt förankrande rekommendationer.

Viktigt nationalitetsskydd

Närings- och jordförvärvsrätten utgör viktiga byggstenar i självstyrelsens nationalitetsskydd. De förtjänar en mer värdig politisk behandling än idag. Lagtinget bör därför uppdra åt regeringen att under året återkomma i ett meddelande där tidigare rekommendationer på området analyseras och regeringens prioriterade lagstiftningsåtgärder presenteras så att arbetet kan gå framåt istället för att skjutas ytterligare ett decennium på framtiden.

FÖRSLAG:

Rubrik i den allmänna motiveringen: Det svenska språket och självstyrelsen, s.9.

Motiveringen: Föreslås att det andra stycket utgår och ersätts av ett nytt stycke med följande lydelse: ”Lagtinget uppdrar åt regeringen att under året återkomma i ett meddelande där tidigare parlamentariska rekommendationer för utveckling av regelverken för näringsrätt och jordförvärv analyseras och prioriterade lagstiftningsåtgärder presenteras.”

Tillbaka