sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid ingår samförståndsavtal för storskalig vindkraft

Ålands Framtid 29.06.2023

I dag undertecknade Ålands Framtid och fem andra lagtingspartier ett politiskt samförståndsavtal som ska bana väg för att förverkliga planerna på storskalig, havsbaserad vindkraft på Åland.

– Målsättningen är att säkra de åländska intressena och maximera nyttan av satsningarna för Åland, förklarar ÅF:s ordförande Peggy Eriksson, som undertecknade avtalet.

Etableringen av havsbaserad vindkraft är långsiktig. Därför behövs politisk enighet kring satsningen som sträcker sig över flera mandatperioder. Den enigheten visas nu genom det samförståndsavtal som sex av lagtingets åtta partier undertecknade idag, torsdag 29 juni.

Två partier vid sidan av
– Målsättningen är att säkra de åländska intressena och maximera nyttan av satsningarna för Åland, förklarar ÅF:s ordförande Peggy Eriksson, som idag undertecknade samförståndsavtalet.

De obundna och Åländsk demokrati valde att inte skriva under avtalet och vill tydligen ha ryggen fri då det gäller politiskt ansvar för den största industriella satsningen någonsin på Åland.

ÅF ställer sig positiv till att Ålands upplåter havsområden för storskalig produktion av vindenergi. Men inte utan förbehåll.

Våra krav uppfylls

Ett av dessa förbehåll är att Åland i de tillstånd som ges ska garanteras att vindkraftverken monteras ned och avlägsnas då de är uttjänta. Ett annat är att anläggandet av vindkraftparkerna ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

– Jag anser att de kraven uppfylls i samförståndsavtalet, säger Peggy Eriksson.

Får inte missa tåget

Enligt Eriksson planeras flera storskaliga satsningar på förnybar energi i våra närregioner. Det gör att Åland måste vara på tårna för att komma med på tåget.

– Åland behöver både grön energi och nya inkomstkällor med tanke på alla stora satsningar som Åland behöver göra. Jag tänker på digitalisering av samhällsservice men också den gröna omställning som vårt näringsliv och inte minst sjöfarten påverkas av, säger Peggy Eriksson.

Samförsåndsavtalet undertecknades Ålands Framtid, Centern, Liberalerna, Moderaterna, Hållbart initiativ och Socialdemokraterna.

Nedan samförståndsavtalet i sin helhet.

Samförståndsavtal

Undertecknade politiska partier ingår ett samförståndsavtal om att långsiktigt stöda arbetet med att möjliggöra etablering av förnybar storskalig energiproduktion.

Det finns en stor potential i att etablera havsbaserad vindkraft på Åland.  Målet är att genomföra en konkurrensutsättning av nyttjanderätten av de områden som identifieras som lämpliga för etablering av havsbaserad vindkraft.

Utöver vindkraftspotentialen finns även goda förutsättningar för att etablera storskaliga solparker på Åland.

Landskapsregeringen och lagtinget måste säkra åländska intressen på lång sikt, eftersom den havsbaserade vindkraftsverksamheten förväntas sträcka sig över en lång tidsperiod.

Att skapa förutsättningar för etablering av havsbaserad vindkraft är ett omfattande arbete. För att landskapsregeringen och lagtinget framgångsrikt ska kunna tillvarata dessa möjligheter krävs en stark politisk förankring av målsättningarna.

Det krävs politisk samsyn och ett samarbete som sträcker sig över partigränser och över många mandatperioder.

Samförståndsavtalet undertecknades av sex lagtingspartier.

Vi undertecknande åländska politiska partier

  • understryker vikten av att de avtal som uppgörs säkrar de åländska samhällsintressena och maximerar nyttan som Åland kan erhålla från utarrenderingen av nyttjanderätten av havsområden,
  • utgår ifrån att alla energiproduktionens livscykelsfaser beaktas (förstudie, planläggning, konstruktion, drift, nedmontering),
  • förbinder sig att säkerställa att miljöpåverkan av planerade energiproduktionsetableringar är så liten som möjligt,
  • inser behovet av uppdaterad lagstiftning som säkerställer att Ålands målsättningar för havsbaserad vindkraft kan uppnås,
  • verkar för stabila skatteramar som både gynnar Åland och näringsidkarna,
  • inser värdet av en vidareförädling av elenergin till andra former såsom vätgas och ammoniak som kan maximera nyttan av Ålands förnybara energiresurser,
  • stöder att landskapsägda Kraftnät Åland Ab aktivt utreder möjligheterna att delta i distributionen, transmissionen, konverteringen och lagringen av den havsbaserade energiproduktionen till närregionerna,
  • åtar sig att kommunicera kongruent, transparent och faktabaserat om åländsk havsbaserad vindkraft,
  • stöder utökade utbildningsmöjligheter på Åland inom förnybar energiproduktion,
  • understryker vikten av att lagtinget allokerar tillräckliga resurser för arbetet med att säkra de åländska samhällsintressena i energiomställningen.
Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!