sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Brage Eklund (ÅF): Näringslivet måste involveras för att nå hållbarhetsmålen

Ålands Framtid 08.06.2023

Samtliga partier vill satsa på utbyggd vindkraft som ett steg att nå hållbarhetsmålen. Men för att nå de politiska målen måste näringslivet och ålänningarna vara införstådda med att målen är realistiska och ekonomiskt genomförbara.
Det framhöll Brage Eklund (ÅF) vid en utfrågning om hållbar näringspolitik i tisdags.

Nätverket bärkraft.ax hade bjudit in till ”partisamtal” i Alandicas auditorium för att få besked om hur partierna vill uppnå en hållbar näringspolitik. Partierna hade i uppgift att lista tre viktigaste näringspolitiska åtgärderna som följer målsättningarna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Samtliga partier vill satsa storskalig, havsbaserad vindkraft, så även Ålands Framtid. Men som enda parti framhöll ÅF vikten av att företagen (och även ålänningarna) är med på tåget för att uppnå hållbarhetsmålen. Om de politiska målen saknar förankring i samhället är risken stor att de faller platt.

Förutsägbara och realistiska

För att skapa förståelse för hållbarhetsmålen måste de enligt ÅF:s representant Brage Eklund vara:

  • Förutsägbara – att näringslivet förstår och kan förutse konsekvenserna.
  • Realistiska – att företagen ser målen som genomförbara.
  • Ekonomiska – att näringslivet ges förutsättningar och incitament att göra omställningen.
– Nu finns en gyllene chans och möjlighet att sänka energikostnaderna för såväl våra företag som för privathushållen genom satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft, solcellsparker och vätgas, framhöll Brage Eklund.

– Det är viktigt att näringslivet i ett tidigt skede är med i beredningen av målsättningarna, att det görs en grundlig konsekvensanalys och vilka verktyg – politiska, ekonomiska och praktiska – som behövs för att nå målen, sa Brage Eklund.

Konkret färdplan

– Att politiskt slå fast hållbarhetsmål, t ex utsläpps- och klimatmål, utan en konkret färdplan och utan att involvera näringslivet ökar risken för att målen upplevs om orealistiska och ouppnåeliga.

– Ålands Framtid har i omgångar efterlyst ett näringslivspolitiskt program, som mycket väl även kunde innefatta konsekvensanalys och styrdokument för en hållbar omställning. Det här saknas idag och här har politikerna mycket att göra, påpekade Brage Eklund

Läge energipris för ålänningarna

Även när det gäller storsatsningen på havsbaserad vindkraft och annan förnyelsebar energi ställer Ålands Framtid särskilda krav:

1) Att det görs grundliga miljökonsekvensbedömningar och förstudier för dessa anläggningar i syfte att göra så lite intrång som möjligt i unika naturvärden.

 2) Att Åland och vårt samhälle garanteras återställande av naturen den dag dessa anläggningar är uttjänta. Dessa garantier måste säkerställas genom att inrätta särskilda fonder och/eller genom bankgarantier.

 3) Att ålänningarna garanteras ett kännbart lägre energipris då dessa anläggningar är i drift. Att Åland upplåter naturområden för omfattande produktion av förnybar energi ska komma alla ålänningar till godo.

En gyllene chans

– Nu finns en gyllene chans och möjlighet att sänka energikostnaderna för såväl våra företag som för privathushållen genom satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft, solcellsparker och vätgas, framhöll Brage Eklund.

 

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!