sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

”Staden bör återkräva merkostnader för transport av farlig asfalt”

Ålands Framtid 29.12.2021

Mariehamns stad bör kräva tillbaka 310 000 euro av transportbolaget som på ett felaktigt sätt tog hand om tjärasfaltsmassorna från ombyggnaden av Ålandsvägen.

Det föreslår Rolf Granlund (ÅF) med flera i en motion till stadsfullmäktige.

Så här skriver Granlund i sin motion:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick bland annat veta att borttransporten av asfalt kostat nästan 400 000 euro, vilket togs från driftsbudgeten. Borttransporten av asfalt kostade därmed cirka 15 procent av ombyggnadskostnaden.

Vidare framgår att asfalten i befintlig gata till största delen bestod av så kallad tjärasfalt, vilken fortlöpande sanerades bort. I kostnaden för att bli av med tjärasfalten ingick hyra för mellanlagring, transport och mottagningsavgifter, provtagning/analyser.

Ett miljöbrott

Senare visade det sig att en stor del av asfalten från Ålandsvägen inte hade omhändertagits på ett korrekt sätt utan dumpats ute i naturen. Miljöbrottet hade polisanmälts och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) inkopplats in.

ÅMHM konstaterade efter undersökning av asfalten att den är miljöfarlig och beslutat att den ska borttransporteras samt att det är stadens infrastrukturavdelning som ska ansvara för transporten.

Ökade kostnader

För att bekosta detta beslöt infrastrukturnämnden den 29 juni att överföra 310 000 euro från driftsbudget, utan att föra frågan till fullmäktige. Beslutet innebär att kostnaden för borttransporten av asfalten uppgår till minst 700 000 euro, vilket är nästan 25 procent av det budgeterade anslaget på 3 miljoner euro som hela ombyggnaden av Ålandsvägen skulle få kosta enligt fullmäktige.

Rolf Granlund (ÅF).

I stadens bokslut har inte några reservationer gjorts för att informera om att ytterligare kostnader kan tillkomma och/eller att ett ärende om dumpning av asfalt är under polisutredning.

Erkänt och dömts

Efter att transportbolaget har erkänt och blivit dömt av tingsrätten för att ha dumpat asfaltsmassorna och domen vunnit laga kraft bör staden utreda möjligheten att kräva tillbaka nämnda kostnad om ca 310 000 euro.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att stadsfullmäktige ger:

Stadsstyrelsen i uppdrag att med infrastrukturnämnden utreda förutsättningarna för att kräva transportbolaget på den merkostnad borttransporten medfört.

Mariehamn den 21 december 2021

Rolf Granlund

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!