sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Läs hela besväret mot Mise

Ålands Framtid 24.01.2021

Här kan ni läsa hela besväret mot Mises avfallstaxa.

Till Ålands Förvaltningsdomstol

PB 31

22101 Mariehamn

Ärende:

Kommunalbesvär över Kommunförbundet Ålands Miljöservice (Mise) stämmobeslut § 20 Avfallstaxa 2021 (Dnr MISE/258/2020)2020 samt påförande av kostnader för producentansvar på kommunförbundets kunder.

Besvär anfört av:             Rolf Granlund, m.fl.

Yrkande:

Rolf Granlund m.fl. yrkar att Förvaltningsdomstolen upphäver aktuellt beslut § 20 av den 15 december 2020.

Avfallstaxa

Vi hänvisar till EU-domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 mars 2017 i målet ”Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Avfall — Direktiv 2008/98/EG — Täckning av kostnaden för avfallshantering — Principen om att förorenaren ska betala — Begreppet avfallsinnehavare — Begärt pris för avfallshantering — Särskild avgift för att finansiera kapitalinvesteringar”

Enligt EU-domstolens avgörande strider flertalet av Mises avfallstaxor mot unionsrätten genom att hushållen, som avfallsinnehavare påförs uppenbart oproportionerligt höga schablonmässiga avfallsavgifter i förhållande till den mängd och det slag av avfall som varje enskild kund kan producera. Enligt domen ska vid prissättning beaktas kriterier rörande typen av fastighet som kunden besitter, fastighetens yta och användning, ”innehavarens” kapacitet att producera avfall, de tillhandahållna behållarnas volym liksom hur ofta uppsamling sker, eftersom dessa parametrar direkt kan påverka kostnaden för hanteringen av avfall.

Enligt Mises egen uppgift ska hushållens grundavgifter täcka kostnaderna för ”avgiftsfri mottagning av farligt avfall samt hantering av avfall för återvinning”. Vid en närmare granskning visar det sig dock att grundavgiften även täcker kostnader för utredningar av biogasanläggning samt kostnader för producentavfall. Vad gäller kostnad för producentansvar regleras detta i landskapslag och landskapsförordning (se skild rubrik nedan) och ska därmed inte ska påföras hushållen och inbakas i grundavgiften. Inte heller ska kostnader för andra verksamheter och aktiviteter som inte direkt kan hänföras till hushållens avfallshantering ingå i hushållens grundavgift.

Laghänvisningar:

EU-domstolens avgörande I mål C‑335/16
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189343&pageIndex=0&doclang=sv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385359

Avfallslag för Åland (2018:83)
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201883

Avfallslag (29.3.2019/438), 5 kap, § 34–35, 9 kap, § 78–86
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646

Producentansvar

Förpackningsproducenten ska, utan särskild kostnad för den siste innehavaren eller ägaren, samla in och ta hand om det aktuella avfallet.

Enligt artikel 14 i EU-direktivet föreskrivs följande:

”1. Kostnaderna för avfallshanteringen ska i enlighet med principen om att förorenaren ska betala belasta den ursprungliga avfallsproducenten eller den nuvarande eller de tidigare avfallsinnehavarna.

  1. Medlemsstaterna får besluta att kostnaderna för avfallshanteringen helt eller delvis ska belasta den som tillverkat den produkt från vilken avfallet kom och att distributörerna av sådana produkter får dela på dessa kostnader.”

Vi anser att EU-direktivet samt landskapsförordningen om producentansvar inte följs av Mise. Det rör sig om stora kostnader som Mise påför hushållen att betala men som borde betalas av producenterna. Följande uppgifter är hämtade ur Mises budget för 2021: Mise fakturerar hushållen i avgifter 3.383.920 € för avfallshanteringen men får bara 60.000€ i ersättning från producenterna. Dessa 60.000 € kommer från Mises dotterbolag Proans Ab, vars ekonomi ser ut så här (budget 2019, senare info finns inte på deras hemsida proans.ax): Insamlade avgifter från producenter: 113.480€. Lön till vd + arvoden: 16.880 €.  Admin. Tjänster: 5.270 €. Övriga kostnader: 4.740 €. Kvar blir 86.600 € varav Mise får 60.000€ och de övriga 10 kommunerna som står utanför Mise får dela på 26.600€.

Mise köper under 2021 avfallstjänster för 1.161.200 € samt avfallshanteringstjänster för 1.295.000 € från Svinryggens Deponi Ab. Förutom detta tillkommer hyror av kärl och andra tjänster för 69.000 €. Totalt uppgår upphandlingskostnaderna till över 2.500.000 €. Av dessa kostnader betalas 60.000 € av producenterna och 2,44 milj. € av hushållen. Enligt lagen ska producenterna organisera och finansiera mottagning, hantering och bortföring av alla förpackningar de släpper ut på marknaden och vi ser med vår empiriska uppskattning, att förpackningarna och allt annat som hör till producentansvaret utgör minst 90 % av avfallet, troligen mer. Kostnaden för omhändertagande av producentavfall ska således betalas av producenterna, inte hushållen.

Vi bifogar rättelseyrkande över avfallstaxan 2021 understödd av 291 personer genom namninsamling riktad till Mises styrelse. Styrelsen anmodar, p.g.a. ”ett skrivfel” i besvärsanvisningarna, att rättelseyrkandet istället riktas till förbundsstämman 15.12.2020 vars beslut kan överklagas till ÅFD. Hela besväret finns detaljerat redovisat med invånarnas kommentarer och underskrifter på sidorna 31–76 i Mise-styrelsens protokoll den 15.12.2020. Styrelsens och förbundsstämmans protokoll finns som bilaga.

Laghänvisning:
Landskapsförordning (2018:92) om producentansvar

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201892

Yrkande

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade att Förvaltningsdomstolen

  • upphäver Kommunförbundet Ålands Miljöservice (Mise) stämmobeslut § 20 Avfallstaxa 2021, Dnr MISE/258/2020)2020

 

Mariehamn den 20.1.2021

Rolf Granlund                         Bo Boström                     Pelle Hägglund

Gunnar Granlund            Caroline Lönngren         Hans-Erik Ramström

Christina Johansson

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!