sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Staden bör utreda om Mises avgifter strider mot EU-dom

Ålands Framtid 15.12.2020

Inför stadsfullmäktiges möte 15.12 lämnar Rolf Granlund (ÅF) med flera in följande motion…

Till stadsfullmäktige i Mariehamns stad

Motion att staden som huvudägare agerar i Ålands Miljöservice (Mise).

I Mariehamns stads ägardirektiv för Mise står att rollen som renhållningsmyndighet ska renodlas så att kommunförbundet (Mise) endast handhar myndighetsutövning och inte bedriva operativ renhållningsverksamhet i egen regi eller genom dottersamfund.

Ändå bildade Mise dotterbolaget ProAns Ab för att ta vara på bl.a. förpackningsmaterial. I en radiointervju den 11 december berättar verksamhetsledaren att 25 % av transportkostnaderna för förpackningsmaterialet betalas av företagen och att resterande 75 % betalas av hushållen. ProAns vd tillägger att det är ett politiskt beslut där man anser att företagen redan tampas med högre kostnader för el och vatten än på andra ställen, så man lindrar kostnaderna för producentansvar.

Under de senaste veckorna har en storm av insändare och namninsamlingar gjorts i protester mot Mises avgiftspolitik. Staden har som största ägare ett stort ansvar för att Mise sköts på ett ekonomiskt försvarbart sätt mot stadens hushåll och EU.

I ett EU domslut från 2017 slår EU-domstolen fast att prissättningen ska utgå från hur mycket avfall (ett hushåll) avfallsinnehavaren producerar och att det därför inte är rätt att schablonmässigt belasta alla hushåll med lika stora kostnader/avgifter.

Om Mises prissättning går till domstolsprövning kommer domstolen sannolikt följa EU-domstolens utslag 2017 som stipulerar att ”Det ankommer att på den hänskjutande domstolen att, mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet, kontrollera om inte detta medför att vissa ”innehavare” påförs uppenbart oproportionerliga kostnader i förhållande till mängden avfall eller till det slags avfall som de kan producera”.

Med hänvisning till ovanstående och EU-domen 2017 föreslår undertecknade

att stadsfullmäktige ger stadsstyrelsen i uppdrag:

– att i skyndsam ordning utreda om avfallskostnaderna för hushållen i staden står i strid med EU-lagstiftningen,

– att utreda om Mise och/eller dess ägare kan bli återbetalningsskyldiga för överdebiteringar av hushållen och

– att utreda om Mise som även påtagit sig andra uppgifter är stadens avfallshantering är rätt myndighet att sköta stadens hushållsavfallshantering och ha monopolet på att upphandla och tillhandahålla avfallsservicen för stadens hushåll.

Mariehamn den 15.12.2020

Rolf Granlund (ÅF)

Pelle Hägglund (ÅF)

Conny Nylund (Ob)

Anton Göthlin (Ob)

Christian Wikström (Ob)

Böge Holmberg (C)

Susanne Vävare (HI)

 

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!