sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF står upp för jordbrukarna

Ålands Framtid

Fem i tolv kryper en majoritet av Centern till korset och underkänner sitt eget jordbruksprogram. Detta efter att partistyrelsen i en plötslig presskommuniké sågar vad partiets egna ministrar, med lagtingsgruppens goda minne, berett i långt över ett år.
Partistyrelsen har minsann haft möjlighet att i offentligheten säga nej tidigare. Liksom alla intresseorganisationer och politiska partier har C fått det kommande LBU-programmet för yttrande. Inte bara en gång, utan två.
Man kan med fog fråga sig om den ena handen vet vad den andra göra inom C? Tydligt är att det pågår en våldsam intern kamp mellan stad och landsbygd inom partiet.
Splittringen tvingar C, i fråga efter annan, att göra plötsliga U-svängar, politiska pudlar och motsägelsefulla utspel. Ministrarna säger en sak, lagtingsgruppen en annan och partistyrelsen en tredje. Trovärdigt? Knappast.
Ålands Framtid har i under beredningen av LBU-programmet konsekvent framhållit jordbrukets stora betydelse för Åland, både ur närings-, natursynpunkt. Den lokala förädlingen av råvaror växer, vilket gynnar jordbrukarna, sysselsättningen och exporten av åländska produkter. Samtidigt skapar jordbruket ett öppet landskap.
Att Åland får en allt större småskalig livsmedelsindustri ska ses som ett välkommet tillskott då de traditionella näringarna dras med bristande lönsamhet.
I våra yttranden till LBU-programmet påpekar vi bl a:För att Åland ska kunna behålla ett livskraftigt jordbruk, en lönsam mjölk- och köttproduktion måste stödnivåerna vara i paritet med omkringliggande regioner och samtidigt ta hänsyn till det åländska jordbrukets småskalighet, spridda areal och transportbehov. Stöden måste utgå från jordbrukarnas behov och förutsättningar för att få lönsamhet i verksamheten.
Minskar stödnivåerna försämras konkurrensförutsättningarna och lönsamheten ytterligare. Det kan på sikt medföra en avveckling av jordbruksnäringen, vilket i sin tur slår undan benen på den lokala förädlingen av närproducerade råvaror och leder till att arbetsplatser försvinner.
Under kommande programperiod vill EU fortsätta sätta fokus på miljö och företagande. Ålands Framtid konstaterar att dessa intentioner inte kan förverkligas med minskade stödanslag för fortsatta miljöåtgärder. Istället finns en uppenbar risk för att jordbrukarna helt väljer att hoppa av miljöstödet, vilket sannolikt leder till ökade utsläpp av närsalter; fosfor och kväve.
Detta går stick i stäv dagens självklara politiska strävanden mot hållbar utveckling, innefattande ett hållbart jordbruk.
Redan i dag är det svårt att locka unga människor till jordbruksnäringen. Det föreslagna programmet skapar inte den framtidstro som behövs för att dagens unga ska våga satsa på en framtid som primärproducent.
En åker är inget fartyg som går att flagga ut. Därför kräver Ålands Framtid att stöden för kommande programperiod läggs i nivå med det åländska jordbrukets behov för att på ett hållbart sätt kunna verka på en konkurrensutsatt marknad.
Anders Eriksson (ÅF)     Brage Eklund (ÅF)
Axel Jonsson (ÅF)     Ove Andersson (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!