sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anders Eriksson i Nordiska rådet:

Ålands Framtid

svaveldirektiv slår hårt mot sjöfarten
EU:s strängare svaveldirektiv från 2015 slår särskilt ekonomiskt hårt mot åländsk, svensk och finsk sjöfart, vilket i slutändan drabbar ländernas exportindustri. Ur miljösynpunkt är direktivet bra, men de berörda länderna bör på allvar vidta konkreta åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.Det påpekade Ålands Framtids Anders Eriksson under Nordiska rådets session i Oslo.
Anders Eriksson höll sitt anförande som talesperson för NR:s miljö- och naturresursutskott, där han även är vice ordförande i en särskild arbetsgrupp som jobbat med svaveldirektivets effekter.
– Om det i fortsättningen ska finnas effektiv sjötransport innanför de ramar som EU beskriver, bör de nordiska länderna samarbeta i kapaciteten för alternativa energikällor.– Därför föreslås bland annat ett koordinerat samarbete om att upprätta naturgasterminaler i de nordiska hamnarna, sa Eriksson.
Med ökade kostnader för sjöfarten till följd av svaveldirektivet finns även risk för att delar av transporterna flyttar upp på land, vilket inte gynnar miljön. Anders Eriksson efterlyste även incitament för rederierna att övergå till renare teknologi, där man med fördel kan ta inspiration från Norge som inrättat en särskild fond som stöder övergång till miljövänligare sjöfartsbränsle.
Det som nu görs är inte tillräckligt, menade Eriksson:– Därför rekommenderas att regeringarna i Sverige och Finland sätter fokus på särskilt utsatta sektorer i avgränsade geografiska områden och tar till åtgärder för att undvika den negativa inverkan implementeringen av svaveldirektivet kommer att ha på lokal och regional ekonomi.
Ur konkurrenssynpunkt måste de nordiska länderna även arbeta aktivt för strängare utsläppskrav för sjöfarten globalt.– Det behövs en gemensam nordisk insats i EU, i FN:s havsrättskonvention och i andra relevanta forum för att alla havsområden ska komma till att få samma regler, som vi nu får här i Norden.
Enligt EU:s direktiv ska svavelhalten i fartygsbränsle från 2015 sänkas från 1 % till 0,1 %. Direktivet gäller primärt Östersjön, Nordsjön och den engelska kanalen..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!