sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Låt framtiden komma fortare

Ålands Framtid

I maj 2010 tillsattes en åländsk parlamentarisk kommitté under Gunnar Janssons ledning för att ge förslag till en reformering av självstyrelsesystemet. Kommitténs betänkande slog fast de grova dragen i de åländska ambitionerna.
Syftet med att inte överlämna ett färdigt förslag till ny självstyrelselag till riksdagen var, till skillnad från tidigare revideringar, att inte landa i en utdragen, smärtsam och tidskrävande process.
Som nybliven 21-åring med merparten av livet framför mig, känner jag mig tacksam till den målsättningen.
Revisionen lägger grunden för vår framtida möjlighet att anpassa det åländska samhället till en allt snabbare språklig, teknisk och ekonomisk omvärldsutveckling. Kunskaperna i svenska inom de statliga myndigheterna i Finland försämras för varje år och likaså kunskapen om och förståelsen för Ålands särställning. Från Ålands Framtids sida har vi därför vid ett flertal tillfällen hävdat att vi måste göra budskapet klart, att frågan är både brådskande och av högsta prioritet och att en lösning inte kan dröja nästan 10 år från idag.
För det första är det inte särskilt ovanligt att politiska reformer tar längre tid än man i inledningsskedet förväntar sig, i synnerhet inte vad gäller självstyrelsereformer. Risken om processen ytterligare drar ut på tiden är att moderniseringen i sig blir omodern. Om vi med trovärdigheten i behåll ska kunna hävda att nuvarande självstyrelselag idag har blivit föråldrad kräver det att vi också i praktiken understryker vikten av att snabbt få till en förändring och inte vill vänta nästan ytterligare ett decennium. Helt i enlighet med Jansson-kommitténs målsättning att undvika en lång process.
För det andra finns redan nu tydliga tendenser till att andra viktiga frågor, såsom en uppdaterad beräkning av klumpsumman, riskerar att förpassas till revideringen av självstyrelsesystemet istället för att, såsom nu gällande självstyrelselag kräver, lösas omedelbart. I värsta fall resulterar det i att även en revidering av avräkningsgrunden fördröjs med 10 år tack vare den utdragna tidsplanen. Med en barskrapad landskapskista frågar man sig: har Åland råd att vänta mer än absolut nödvändigt?
Snart ska en blandkommitté med representanter från Finland och Åland tillsättas för att påbörja förhandlingarna om hur nästa självstyrelsesystem ska se ut. Statsrådet och landskapsregeringen utarbetar i skrivande stund på uppdrag och mandattid för kommittén. Jag vädjar därför till landskapsregeringen att ta chansen medan den fortfarande finns, att göra en framstöt för en kortare tidsplan för processen.
Visserligen ska en ändring av självstyrelselagen behandlas i grundlagsenlig ordning, men det är på inget sätt orealistiskt att redan sittande riksdag ska kunna behandla lagförslaget första gången, för att efter valet 2015 kunna slås fast och därefter föras till lagtinget för godkännande. På så sätt kan det nya självstyrelsesystemet i bästa fall tas i bruk redan 2017. Det är dock helt säkert att det blir omöjligt om den åländska målsättningen redan från början är att vänta ytterligare fem år.
Har vi råd att i onödan försena möjligheterna för min egen och kommande generationers ålänningar att själva bygga och utveckla ett svenskspråkigt och konkurrenskraftigt Åland?
Nej, dagens ungdom förtjänar bättre än så.
Axel Jonsson, ordförande Ålands Framtid
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!