sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Goda skäl utreda alternativ till fortsatt EU-medlemskap

Ålands Framtid

Ålands Framtid fortsätter med sina s.k. kommunrundor vid vilka partiets styrelse och lagtingsledamöter besöker kommunerna i syfte att träffa medlemmar och andra intresserade samt att informera om vår verksamhet och att bli informerade om kommunala angelägenheter. Under vinterhalvåret kommer ÅF:s ledning ännu att besöka Geta, Sund, Vårdö, Föglö, Eckerö samt hålla gemensamma möten för Lemland-Lumparland och Eckerö-Hammarland.
Diskussionerna vid de två senaste kommunbesöken i Saltvik (december) och Finström (januari) har klart utvisat att det bland ålänningarna finns en efterfrågan på en utredning över alternativen till dagens åländska EU-medlemskap. Det är inte bara bakslaget rörande sjöfågeljakten och Finlands ovilja att försvara åländska intressen och vägran att trygga en egen plats i EU-parlamentet för Åland som talar för en sådan utredning. En bidragande orsak är även att frågan aldrig hann utredas innan ålänningarna hösten 1994 tvingades ta ställning till EU-medlemskapet.
Ålands Framtid uppmanar de övriga lagtingspartierna att se förutsättningslöst på frågan om EU-medlemskapet. En utredning skulle samtidigt innehålla en nyttig summering av dagens problem där vi vid sidan av rådande demokratiunderskott för Ålands del även dras med ett system där Åland ansvarar för eventuella EU-böter men samtidigt sitter fast i en tidsödande lagstiftningsprocess. Slutsatsen är att ÅF:s motion om att utreda konsekvenserna ifall Åland går ur EU borde ha godkänts och därmed fungera som en bas för den fortsatta EU-diskussionen. ÅF kommer därför att ta nya initiativ i frågan.
En annan central fråga som varit uppe till diskussion vid de senaste kommunmötena är den oro som finns för landsbygdens fortsatta utveckling. Den sittande landskapsregeringen tar inte tillvara glesbygdens intressen. Som konkreta exempel har bl.a. betonats de ytterst stränga reglerna för godkänd rening som införts och som får full effekt senast år 2014. De enskilda
hushållen kommer att tvingas bekosta nya avloppslösningar till priset av tusentals euro. I många fall till marginell nytta i och med att det befintliga avloppssystemet i kombination med jordmånen inte förorsakar något utflöde av näringsämnen till vattendrag. ÅF:s ståndpunkt är att samhällets insatser skall koncentreras till områden som ligger nära hav och sjöar. En sådan politik möjliggör samtidigt för samhället att stöda ekonomiskt utsatta grupper vid ombyggnaden av avloppsreningen.
Med förvåning har på mötena konstaterats att det finns två åländska kommuner som vill utreda konsekvenserna av en sammanslagning (Geta och Finström) men landskapsregeringen har avslagit kommunernas begäran om utredning. Ålands Framtid uppmanar landskapsregeringen att ompröva sin ståndpunkt, ålänningarna behöver faktaunderlag för att ta ställning till kommunsammanslagning.
Ålands Framtid
Styrelsen.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!