sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Motion om Ålands län

Ålands Framtid

Ålands Framtids och Obunden Samlings lagtingsgrupper har lämnat in en motion i lagtinget med förslag om att ett initiativ riktas till Finlands riksdag om att en gång för alla eliminera det mot både självstyrelselagen och grundlagen stridande begreppet ”Ålands län” ur all lagstfitning.

Lagtingsgrupperna har kunnat konstatera att snart fem år förflutit sedan lagtinget enhälligt anmodade landskapsregeringen att påtala den felaktiga användningen av ”Ålands län” och i synnerhet få de finska statsorganen att avlägsna det missvisande begreppet ur den s.k. länsstyrelselagen.

Efter att ha inhämtat Justitiekanslerns utlåtande om att det finns skäl att överväga en lagändring för att undvika den fortsatta konfilkten mellan självstyrelselagen och ”Ålands län”, har Ålands Framtid och Obunden Samling enats om att det åter krävs lagtingets agerande för att få en förändring till stånd.

Motionen bifogas.

Birgitta Bergman-Jansson
Partisekreterare
Ålands Framtid
Tel 0457 3424941

———————————–

Initiativ till Finlands riksdag om slopande av begreppet ”Ålands län”

Bakgrund  

Lagtingsledamöterna Fredrik Lindqvist, Fredrik Karlström, Christer Jansson och Ronald Boman hemställde den 5 mars 2001 (HM nr 1/2000-2001) om ett initiativ till Finlands riksdag om att eliminera det mot självstyrelselagen stridande begreppet ”Ålands län” ur gällande och kommande lagstiftning.

Lagtinget har den 30 maj 2002 enhälligt godkänt lagutskottets betänkande av den 23 april 2002 (nr 14/2001-2002) vari nämnda motion förkastades samtidigt som betänkandets motivering bringades till landskapsstyrelsens kännedom. Lagtinget anslöt sig således enhälligt till utskottets åsikt om att det med tanke på Ålands status som ett utanför länsindelningen stående självstyrt område är viktigt att det missvisande begreppet ”Ålands län” inte förekommer i myndighetsdokument och informationsmaterial.

Lagtinget delade även lagutskottets syn om att ett initiativ i stöd av 22 § självstyrelselagen inte var den mest ändamålsenliga metoden för att rätta till bristerna. Istället anmodades landskapsstyrelsen att i sina kontakter med finska myndigheter påtala den felaktiga användningen av ”Ålands län”. Särskilt vikt lade lagtinget vid att begreppet ”Ålands län” avlägsnas ur den s.k. länsstyrelselagen. 

Utlåtanden 

Enligt vad motionärerna erfarit har dåvarande landskapsstyrelse vänt sig till justitieministeriet som i sin tur begärt in utlåtanden från Justitiekanslern och Ålandsdelegationen.

Justitiekanslern har i sitt utlåtande av den 17 februari 2003 bekräftat den av Ålands lagting fastslagna slutsatsen om att avsikten vid självstyrelsens tillkomst var att Åland skulle lämnas utanför länsindelningen. Justitiekanslern ansåg vidare att det finns skäl att överväga en lagändring ”för att konflikten med självstyrelselagen för Åland skall kunna undvikas”. Ålandsdelegationen har dessvärre den 26 mars 2003 beslutat meddela som sin åsikt att finska staten är ”oförhindrad att använda benämningen ”Ålands län” till den del den avser statens förvaltningsverksamhet”.

Motivering 

Motionärerna konstaterar att begreppet ”Ålands län” fortsätter att ligga till grund för missvisande information om Ålands status i en rad olika sammanhang. Därmed försvåras även självstyrelseorganens strävanden att i bl.a. EU-sammanhang få förståelse för Ålands särställning.

Vidare noterar motionärerna att begreppet ”Ålands län” inte bara står i konflikt med självstyrelselagen för Åland utan även strider mot stadgandena i Finlands grundlag där Åland enbart benämns som ”landskapet Åland”.

Motionärerna finner det därför nödvändigt att lagtinget ånyo understryker vikten av att den pågående kränkningen av Ålands status upphör. Med beaktande av de utvägar som lagtinget tidigare prövat möjliga för att komma till rätta med nuvarande felaktigheter, finner vi ingen annan utväg än att lagtinget riktar ett förslag direkt till Finlands riksdag. 

Med anledning av det ovanstående och med hänvisning till 27 § 1 mom. lagtingsordningen, då detta är att betrakta som en författningsenlig rättighet, föreslår vi att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att utarbeta ett förslag till initiativ till Finlands riksdag om att eliminera det mot självstyrelselagen och Finlands grundlag stridande begreppet ”Ålands län” ur gällande lagstiftning.

  

Mariehamn den 19 januari 2007

  

Anders Eriksson

Gun-Mari Lindholm

  

Brage Eklund

Fredrik Karlström

  

Danne Sundman

 

 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!